js金沙.com

紫外光造模质料、装备及东西


30005 30008
Egger LP/ H通明硬模质料
300克瓶裝
600克瓶裝

30405 30408
Egger LP/ H 本肤色耳內机壳质料
300 克瓶裝
600 克瓶裝

29905 29908

Egger LP/ H 肉色耳內机壳质料
300 克瓶裝
600 克瓶裝


29711 29720

Egger LP/ H 赤色耳內机壳质料
300 克瓶裝
600 克瓶裝


29716 29725

Egger LP/ H 蓝色耳內机壳质料
300 克瓶裝
600 克瓶裝


30600 30601 30602 30605
Egger LP/ H 明漆紫外亮光漆
供珍爱及美化亮光耳模表层
 • 50 毫升瓶裝含刷
 • 100 毫升瓶裝
 • 250 毫升瓶裝
 • 500 毫升瓶裝

 • 31020
  Egger LP/ H 本肤色耳內机壳修补质料

  31300
  LP 干净液
  1 公升

  31601 39501
  表层干净液
  1 公升
  39501 胶水,10 克

  51100
  Egger EL1 紫外光造模灯箱
  (可凝固 8 只耳內机壳或 12 只耳模)

  51200
  Egger EL2 紫外光造模灯箱
  (可凝固 4 只耳內机壳或 6 只耳模)

  51300

  Egger EL3 紫外光建模灯箱
  (供修模加亮漆用)


  51660

  Egger ELS 快速紫外光造模灯箱
  (可快速凝固 6 只耳內机壳或 4 只耳模)


  89300

  低速马达
  (供 EL3 修模机用)


  51540
  紫外光修模枪


  52800 50107 53100 31401
  透明胶樽
  Ø 50mm
  通明长方盛器
  (取 LP 干净液凝固用)
  玄色薄膜 (100张)
  Ø 4.5 厘米
  浸液广口瓶
  120 毫升
  js金沙.com
  51207

  明漆支架


  50103 50104

  紫外光管
  蓝光管

  www.95656.com
  js金沙.com
  金沙国际娱乐网址